PROGRAM DO EUROVOLEB 2019

Jestli jsem na něco zapomněl, dopiš to!

 1. Dotované pivo pro každého Čecha, Moraváka aj Slezana
 2. Evropa ANO, Evropa NE! Líbí se 87% voličů!
 3. Dvojí kvalita jídla - Němci budou jíst naše, my jejich!
 4. Dotace do každé rodiny na všechno a přímo na tvůj účet bez byrokracie!
 5. Dotace na zvětšení prsou jako nástroj zvýšení ženského sebevědomí!
 6. Snížení německých a rakouských platů na naší úroveň, abychom si nezáviděli!
 7. Prosazení češtiny jako jednacího jazyka úředníků Unie!
 8. Kurzy výslovosti ř pro evropskou komisi.
 9. Výukový program pro potenciální migranty, aby věděli do čeho jdou!
 10. Povinný sex minimálně jednou týdně!
 11. Protažení tunelu Blanka až do Bruselu, kanál Dunaj, Odra hedvábná stezka je proti tomu prd a navíc vyřeším celosvětově nezaměstnanost, protože se bude kopat bez bagrů!
 12. Více bobrů do Unie, zvlášť v kategorii 22-25 let!
 13. Podpora vývozu českých leváren, podvodů a machinací! Jsme světová špička.
 14. D1 do celé Evropy. Kvalita CZ firem se prosadí.
 15. Smíšené manželství pejsků a kočiček!
 16. Češky a češi v EU konečně převezmou otěže!


image5


Tyto klíčové věci jsou klíčové

...

...

...

a taky ....

Jsem tvůj osobní kandidát jako osobní asistentka, chápeš kémo?

image6

Informace o cílech Hnutí Tvůj kandidát (TUJKA), abys věděla, že tahle sranda je oficiálně schválená, takže je mnohem lepší než neschválená

Stanovy politického hnutí TVŮJ KANDIDÁT


Článek I.

Název, zkratka a sídlo


1. Název politického hnutí je TVŮJ KANDIDÁT (dále jen „Hnutí“) a může používat

zkratku TUJKA.

2. Sídlem Hnutí je Praha.


Článek II.

Programové cíle


1. Předmětem činnosti Hnutí je politické působení ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb. o

sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů.

2. Hnutí se zaměří na každodenní záležitosti týkající se občanů České republiky se zvláštním

zaměřením na všechny oblasti života, které orgány Evropské Unie svým rozhodováním

ovlivňují.

3. Za klíčové Hnutí považuje mimo jiné: Prosazení dotovaného piva pro každého Čecha a

Moraváka a Slezana, prosazení dotace na zvětšení poprsí, prosazení snížení platů

v Německu a Rakousku na naší úroveň, prosazení dotovaných obědů, večeří a snídaní,

prosazení více krmení pro ptáky v parcích, prosazení čokolády zdarma, prosazení

povinného sexu jednou týdně, prosazení 8 hodin volna každý den, prosazení 4 denního

víkendu, prosazení proražení tunelu Blanka až do Bruselu, prosazení povinného mytí

nádobí muži třikrát týdně, prosazení dotací na přípravky proti celulitidě, prosazení dotací

na nájem, na benzín a na naftu. Prosazení kvót na používání sprostých slov. Prosazení

dotací na rozvodového právníka, dotací na dálniční známku platící v celé EU, dotací na

Iphone a na opalovací krémy.

4. Hnutí bude usilovat o to, aby zejména Česká republika zůstala převážně zemí, kterou

budou mít lidé rádi, budou v ní radostně, vesele, důstojně a spokojeně žít za podmínek

přijatelných pro všechny sociální skupiny, ať již jako zaměstnaní, nezaměstnaní, bohatí či

chudí.

5. Hnutí se zaměří na to, aby se Česká republika rozvíjela ke spokojenosti rezidentů

z hlediska zajištění základních funkcí lidského organizmu, respektování tradic i otevřenosti

k novým trendům, využívání veřejného prostoru i rozšiřování nabídky služeb a aktivit pro

občany.

6. Hnutí bude prosazovat, aby zejména Česká republika hospodařila efektivně a

transparentně, aby ve spolupráci s ostatními, zejména sousedními zeměmi dokázala co

nejlépe uhájit zájmy svých občanů v mnohdy spletitých podmínkách struktur,

klientelistických nespravedlivých vazeb a kompetencí veřejné správy.

7. Hnutí si klade za cíl, aby občané byli na svoji pěkně uklizenou domácnost a zemi hrdí a

považovali ji za správný domov pro sebe i pro své děti a zvířátka, za domov, na jehož

spokojeném životě se sami aktivně podílejí.

8. Hnutí napomáhá aktivní účasti občanů ve veřejném životě, v místě, kde žijí, byť třeba pod

mostem. A to i těch občanů, kteří nemají ambice angažovat se ve vyšších patrech politiky.

9. Hlavním programovým cílem je zde celkové zlepšování podmínek života všech občanů a

 spokojené žití v blahobytu podmínek dotované ekonomiky.

10. Hnutí bude spolupracovat se všemi subjekty, ochotnými napomoci mu v této uvedené

činnosti. Bude podporovat všechny aktivity, které odpovídají programovým cílům Hnutí.

11. Program bude konkretizován v závislosti na výsledcích a rozhodnutí členské schůze,

zásadně před příslušnými volbami, kterých se bude Hnutí zúčastňovat.


Článek III.

Členství v Hnutí


1. Členem Hnutí (zákon č. 451/1991 Sb.) může být každý občan České republiky starší 18

let, který svým podpisem na přihlášce stvrdil souhlas se stanovami Hnutí a programovými

cíli, s těmito stanovami a programem Hnutí souhlasí.

2. Souběžné členství v jiné politické straně či Hnutí je neslučitelné s členstvím v Hnutí

TUJKA.

3. Prvními členy Hnutí se stávají členové přípravného výboru. Členové přípravného výboru

se stávají členy Hnutí dnem doručení sdělení Ministerstva vnitra o registraci Hnutí TUJKA

pověřenému členu přípravného výboru. K jejich členství není potřeba schválení výborem.

Členové přípravného výboru svolají ustavující členskou schůzi do 90 dnů od doručení

sdělení Ministerstva vnitra o registraci Hnutí. Do doby ustavující schůze a volby výboru

rozhodují o přijetí nových členů a jednají za Hnutí členové přípravného výboru.

4. Občan se stává členem Hnutí TUJKA v okamžiku, kdy zaplatí členský příspěvek a zároveň

o schválení jeho přihlášky opatřené jeho podpisem rozhodne výbor. Výbor rozhoduje o

přijetí člena nadpoloviční většinou přítomných členů. Dokladem o členství v Hnutí

TUJKA je členská legitimace.

5. Členství v Hnutí TUJKA zaniká vystoupením člena písemným prohlášením doručeným

výboru Hnutí TUJKA, nezaplacením členského příspěvku za daný kalendářní rok, ztrátou

nebo omezením způsobilosti k právním úkonům člena, úmrtím, nebo vyloučením člena.

Členství v Hnutí TUJKA nelze přerušit ani pozastavit.

6. O vyloučení člena Hnutí TUJKA rozhoduje výbor, a to nadpoloviční většinou přítomných

členů, kdy vyloučit člena je možno pouze v případě hrubého opakovaného porušení stanov,

pokud byl člen Hnutí pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin po dni vzniku členství

v Hnutí, nebo v případě, že aktivně vystupuje na veřejnosti proti programu a zájmům

Hnutí. Vyloučení musí předcházet písemné upozornění.

7. Člena Hnutí výbor musí vyloučit, dozví-li se, že byl pravomocně odsouzen za úmyslný

trestný čin po dni vzniku členství v Hnutí, a to do dvou měsíců od doby, kdy se o této

skutečnosti výbor dozvěděl.

8. Návrh na vyloučení může podat kterýkoli orgán Hnutí. Doručením návrhu je zahájeno

řízení, které musí být uzavřeno do 60 dnů.

9. Vyloučený člen může podat odvolání do 15 dnů od doručení usnesení o vyloučení ke

Kontrolní a smírčí komisi. Její rozhodnutí je konečné. Odvolání má odkladný účinek.

10. V případě méně závažného provinění může výbor a Kontrolní a smírčí komise udělit

členovi napomenutí.

11. Registrovaní příznivci Hnutí („dále jen příznivci“) jsou osoby, které nejsou členy Hnutí,

ale podporují ho a mají zájem podílet se na činnosti Hnutí. Registrovaným příznivcem

Hnutí se osoba stává schválením přihlášky výborem Hnutí prostou většinou hlasů.

Registrovaní příznivci mají právo účastnit se členské schůze Hnutí, nemohou však hlasovat

ani být voleni do orgánů Hnutí, ale mohou být navrženi Hnutím do zastupitelských sborů a

poradních orgánů těchto sborů (komise, výbory). Registrovaní příznivci mají povinnost

dodržovat stanovy Hnutí, respektovat rozhodnutí orgánů Hnutí a jednat v souladu s

programovými cíli Hnutí.  Registrovaným příznivcem Hnutí přestává být osoba po

doručení písemného oznámení o ukončení spolupráce s Hnutím nebo rozhodnutím výboru.

12. Vedením agendy evidence členů a příznivců je pověřen jeden člen výboru Hnutí. Členové

a příznivci jsou evidováni odděleně.


Článek IV.

Práva a povinnosti člena


1. Člen Hnutí má právo:

a. volit a být volen do všech orgánů Hnutí, účastnit se osobně v souladu s těmito

stanovami tvorby programu Hnutí, vyjadřovat své názory, podávat návrhy, dotazy,

podněty a stížnosti orgánům Hnutí a být informován ve lhůtě do 1 měsíce o

výsledku jejich projednání.

b. účastnit se členské schůze Hnutí a rozhodovat na ní

c. na přístup ke všem písemnostem, které se týkají Hnutí

d. podílet se na praktické činnosti Hnutí.

e. Připravovat jednohubky. Přípravný výbor doporučuje věnovat se přípravě

jednohubek s ančovičkou, neboť je považuje za největší kulinářský výmysl lidstva

od okamžiku, kdy někdo vymyslel pizzu Hawai.


1. Člen Hnutí má povinnost:

a. dodržovat stanovy a dodržovat a prosazovat program Hnutí,

b. platit členské příspěvky, které se vybírají nejméně jednou za rok ve výši stanovené

rozhodnutím členské schůze,

c. aktivně se účastnit činnosti Hnutí, dodržovat rozhodnutí a usnesení orgánů Hnutí a

dbát o dobré jméno Hnutí.


Článek V.


Organizační struktura a orgány


1. Hnutí nevytváří organizační jednotky.

2. Orgány Hnutí jsou:

a. Členská schůze

b. Výbor

c. Kontrolní a smírčí komise

3. Nejvyšším orgánem Hnutí je členská schůze. Schází se podle potřeby, minimálně jednou

za rok. Jejími členy jsou všichni členové Hnutí, kteří se jí zúčastní. Členská schůze

schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Hnutí za uplynulý kalendářní rok a

rozpočet na další období. Volí a odvolává výbor Hnutí, Kontrolní a smírčí komisi.

4. Členská schůze rozhoduje o změnách stanov.

5. Členská schůze si může vyhradit rozhodování o jakékoliv záležitosti Hnutí, pokud z

obecně závazných právních předpisů nebo těchto stanov nevyplývá, že tato záležitost je

vyhrazena jinému orgánu.


6. Členskou schůzi svolává výbor. Členskou schůzi je výbor povinen svolat do jednoho

měsíce od doby, kdy o její svolání požádá nejméně 1/3 registrovaných členů Hnutí. Žádost

musí být těmito registrovanými členy Hnutí podepsána a výboru ji předkládá jeden

z podepsaných členů vlastním jménem (předkladatel). Jestliže Členská schůze není svolána

do 2 měsíců ode dne doručení žádosti a nekoná se v přiměřené lhůtě poté, je jí předkladatel

oprávněn svolat sám, a to na náklady Hnutí.

1. Pozvánku na členskou schůzi musí obdržet všichni členové Hnutí v písemné nebo

elektronické formě minimálně 7 dní před datem jejího konání. Členská schůze je usnášení

schopná, je-li přítomna buď nadpoloviční většina všech členů Hnutí, nebo alespoň všichni

členové výboru a Kontrolní a smírčí komise. Za obdrženou se přitom považuje taková

pozvánka, která byla odeslána na e-mailovou adresu člena Hnutí uvedenou v přihlášce.

Pokud by člen Hnutí chtěl změnit tuto svou kontaktní adresu, zašle Hnutí písemně

oznámení o změně e-mailové adresy. Změna adresy je v takovém případě vůči Hnutí

účinná okamžikem doručení takového oznámení.

2. Výbor Hnutí má tři členy. Počet členů výboru musí být vždy lichý. Výbor je zejména

odpovědný za řádné hospodaření Hnutí, přijímá operativní rozhodnutí a stanoviska.

Rozhodnutí výboru je přijímáno alespoň dvěma hlasy, minimální počet přítomných členů

výboru potřebný pro usnášení schopnost jsou dva. V případě potřeby je možné hlasování

členů výboru mimo schůzi výboru tzv. per rollam.

3. Výbor ze svého středu volí a odvolává předsedu Hnutí. Předseda Hnutí je statutárním

orgánem Hnutí a je oprávněn samostatně za Hnutí jednat, činit právní úkony a podepisovat

ho. Podepisování se provádí tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu či zkratce

Hnutí připojí předseda či místopředseda svůj podpis s uvedením funkce.

4. Kontrolním, revizním a smírčím orgánem Hnutí je Kontrolní a smírčí komise (dále jen

„KSK“), která má tři členy včetně předsedy. Členové KSK nesmí být zároveň členy

Výboru.

5. Předsedu KSK volí členové KSK ze svého středu. Předseda předkládá jedenkrát ročně na

členské schůzi zprávu o činnosti KSK.

6. Kontrolní a smírčí komise rozhoduje o sporech mezi orgány a členy Hnutí, přísluší jí

závazný výklad stanov, dodržování stanov a vnitrostranických předpisů Hnutí, dodržování

politického programu, cílů a hlavních úkolů Hnutí a provádí kontrolu hospodaření Hnutí.

Je ve své činnosti na ostatních orgánech Hnutí nezávislá a její závěry jsou projednány na

nejbližší členské schůzi. Všichni členové Hnutí jsou povinni s KSK úzce spolupracovat a

poskytovat jejím členům požadované informace, písemné materiály apod. a na požádání se

účastnit jednání KSK.

7. KSK svým rozhodnutím může pozastavit usnesení orgánu Hnutí, které je v rozporu

s vnitřními předpisy Hnutí nebo obecně závaznými právními předpisy. Současně vyzve

orgán, který napadené usnesení přijal, k jeho zrušení či změně a nestane-li se tak, rozhodne

o platnosti členská schůze.

8. Funkční období všech volených orgánů je dvouleté a jejich členové mohou být voleni

opakovaně.  


Článek VI.

Hospodaření Hnutí


1. Hospodaření Hnutí s vlastním majetkem a finančními prostředky se řídí zákonem o


sdružování v politických stranách a politických Hnutích a dalšími obecně závaznými

právními předpisy, platnými pro politické strany a politická Hnutí. Hnutí je právnickou

osobou a odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové Hnutí za závazky

Hnutí neodpovídají ani neručí.

2. Příjmem Hnutí mohou být příspěvky ze státního rozpočtu ČR na úhradu volebních nákladů

či na činnost Hnutí, příspěvky vlastních členů, dary a dědictví, příjmy z pronájmu a

prodeje movitého a nemovitého majetku, úroky z vkladů, příjmy vznikající z účasti na

podnikání jiných právnických osob podle §17 odstavce 3 zákona č. 424/1991 Sb., o

sdružování v politických stranách a v politických Hnutích, příjmy z pořádání tombol,

kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí,

půjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz

nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na

území České republiky, nebo příspěvky ze státního rozpočtu České republiky na podporu

činnosti politického institutu.

3. Výši ročních členských příspěvků navrhuje výbor a schvaluje členská schůze.

4. K rozhodnutí o nabývání nemovitého majetku ve prospěch Hnutí a nakládání s ním je

oprávněn výbor Hnutí.

5. Finanční hospodaření Hnutí se řídí rozpočtem, schváleným jednou ročně členskou schůzí.

6. Hospodaření Hnutí podrobně upravuje hospodářská směrnice schvalovaná výborem Hnutí.

7. Majetek Hnutí je vlastnictvím Hnutí jako celku a jednotliví členové, či orgány, kterým byl

svěřen do užívání, s ním musí nakládat s péčí řádného hospodáře, užívat jej pouze ke

stanoveným účelům a starat se o jeho hospodárné a účelné využití.


Článek VII.


Společná a závěrečná ustanovení


1. Tyto stanovy a jejich změny nabývají účinnosti dnem jejich registrace na Ministerstvu

vnitra ČR.

2. Změny těchto stanov jsou přijímány členskou schůzí Hnutí a to alespoň 2/3 hlasů všech

přítomných. Nezbytné dílčí změny ve stanovách vyplývající ze změn platných právních

předpisů nebo rozhodnutí k tomu oprávněných státních orgánů je oprávněn činit i výbor

Hnutí.

3. Není-li stanoveno jinak, jsou rozhodnutí kteréhokoli orgánu Hnutí o kterékoli věci

přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů.

4. Hnutí zaniká způsoby stanovenými zákonem, zejména dobrovolným rozpuštěním či

sloučením s jinou politickou stranou či politickým Hnutím. Rozhodnutí o zrušení Hnutí či

o jeho sloučení je oprávněna učinit pouze členská schůze Hnutí, a to alespoň 2/3 většinou

přítomných členů. V případě zrušení Hnutí rozpuštěním, pokud poslední členská schůze

nerozhodne jinak, bude likvidační zůstatek Hnutí rozdělen rovným dílem mezi členy.

K zániku Hnutí dochází dnem vymazání Hnutí ze seznamu.

© TVŮJ KANDIDÁT (TUJKA); Kontaktní email:tvujkandidat@gmail.comJe tam prej chyba, ale zatím se mi nechce ji opravovat, jsem línej

image7